ana sayfa - açılış sayfası yap 
yaklaşımımız araçlarımız iletişim
  Kuruluş amacımızı; kurumların stratejik karar süreçlerini ve yönetim mimarilerini tasarlamak olarak tanımlamıştık. Başlangıçta organizasyonlar üzerine daha çok eğilirken artık bir sektör, bir sivil toplum kuruluşu, kent veya zaman zaman tek bir yönetici, politikacı ölçeğinde bile kullanabildiğimiz bir yaklaşıma sahibiz.

neyi sorun görüyoruz?
Globalleşme sonrası bağımsız, kendi kuralları olan endüstriler ve toplumlar tanımı artık sona erdi. Bu tanımın esasen müşteri, çalışan, tedarikci ve rakipleri paydaş gruplar olarak gören yaklaşımı da. Artık çok geniş alanlarda, kolay algılanamayan, olağanüstü hızlı, çok taraflı yeni bir oyun oynanıyor bütün dünyada.

Eski dönemin anlayışına göre bile gerçek anlamda stratejik düzeyde analiz yeteneklerinin kısıtlı olduğunu düşündüğümüz kurumlarımız artık daha zor durumda. Zamanla geçmiş ve anlık performanslarını raporlar, grafikler, seçilmiş endikatörler yoluyla gösterme konusunda önemli aşama kaydetmiş olmalarına rağmen hala içe dönük ve günlük sistemler üzerinden yönetiliyoruz. Bu anlayışın görünür ve yakın gerçeğin yönetilmesini sağladığını söylemek mümkün. Ama daha temelde, dışarda, geçmişten gelen ve karmaşık ilişkileri kavrayacak ve onu geleceğe yönelik olarak yorumlayacak şekilde tasarlanmadıklarından, içinde bulundukları sistemi çoğu zaman ancak basite indirgeyerek çözebiliyorlar. Sürekli değişen, bir biri ile içiçe ilişkilere ancak belli bir açıdan, gerçek aktörler arasındaki dinamik etkileşimleri gözardı ederek, parçalar halinde ve doğrusal olarak bakabiliyorlar. Analizin derinliğini artırmakta çektikleri güçlük geliştirdikleri stratejilerin de en büyük zaafiyetini oluşturuyor. Oysa büyük (stratejik) kararlar, özünde daha derin (yapısal), daha dışsal (ekosisteme ait), daha insana özgü (davranışsal), daha geleceğe yönelik ve daha bütüncül kapsamı olan süreçlerdir. Stratejik yönetim sorununa bünyesine uygun kavramlarla yaklaşmak gerekir.
 

nasıl yaklaşıyoruz?
Yukarıdaki tesbitlerden yola çıkarak geliştirdiğimiz yaklaşım, çok genel anlatımla, görünür olayların aslında içinde bulunduğumuz bir büyük oyunun sonucu oluştuğu, dolayısıyla ancak bunun yapısı, unsurları, oyuncuları ve hepsinin aralarındaki ilişkileri anlayarak üzerinde bir etki yaratabileceğimiz düşüncesi etrafında geliştirilmiştir. Diğer bir ifade ile içinde bulunduğumuz sistemler; (politikacılar, girişimciler, bürokratlar, çiftçiler, rakipler, vatandaşlar, müşteriler, çalışanlar gibi...) “oyuncu” ve (bunların içinde bulundukları etkileşimlerin, bilgi, kaynak ve güç akımlarının bütünü anlamında) “oyun” kavramları etrafında çözülmeye ve yönetilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle “stratejik yönetim” sorunsalını içinde bulunduğumuz oyunun iyi okunması ve hepsi kendi oyun planlarına sahip oyuncuların davranışlarının yönetilmesi işi olarak görüyoruz. İster şirketlerin, ister kentlerin stratejik yönetimi olsun, ister tarımın, ister turizmin sektörel geliştirilmesi veya kayıtdışı ekonominin önlenmesi, devletin yeniden yapılandırılması olsun temel metodolojimiz bu oyun ve oyuncu kavramsal çerçevesi üzerine kuruludur.

Kendi kaygılarına göre hareket eden bağımsız insan faktörü, mevcut yönetim sistemlerinin en temel zaafıdır. Geliştirilen politikaların kendiliğinden veya kolayca uygulanacağı varsayılır. Halbuki her oyuncunun kendi stratejisi vardır ve karşılıklı her hamle sonrasında bütün oyuncular kendi durumlarını yeniden değerlendirir, yeni pozisyonlar alırlar. Bu etkileşim sürer gider. İnsan faktörü bir kısıt değil, bu dinamizmin en temel unsurudur.

Bu etkileşimi en iyi yansıttığını düşündüğümüz form olarak "network" leri organizasyonel tasarım süreçlerimizin temeli olarak alıyoruz. Bütün formasyon türleri, ortamları ve araçları ile “yapılandırılmış ağ” metodolojileri bu servisimizin temelini oluşturuyor. İnsanlar üzerinden geçen ilişki, bilgi, kaynak, kapasite ve gücün akış paternlerinin onların bir araya gelme, organize olma doğalarına en uygun biçimi tanımladığını düşünüyoruz. Bu yaklaşımın toplumların ve/veya kurumların stratejik diyalog kapasitelerini olağanüstü ölçülerde artırdığına inanıyoruz.


Methodolojimiz, konularının temellerini atan üç değerli fikir adamının katkıları ile geliştirilmiştir. Projelerimize de doğrudan destek veren,
• Stratejik analiz ve diyalog süreçleri için Hames Group Başkanı Richard Hames,
• Ağlar ve ağların organizasyonu için Ashridge Strategic Management Center Direktörü Michael Goold,
• İnsan davranışlarının modellemesi için Değer Sistemleri ve Evrimsel Psikolojinin önemli ismi Claire Graves
ve yaklaşımları ile ilgili bilgilere, sitemizin ingilizce sayfaları aracılıgıyla, isimleri uzerindeki linkler veya buradan ulaşabilirsiniz.Tüm hakları Beşinci Düşünce'ye aittir. 2009 Sayfada bulunan metinlerin tüm hakkı beşinci düşünceye aittir.